Rabu, 14 Maret 2012

Daftar Ayat Surah Al-Baqarah

Ayat-ayat Surah Al-Baqarah

Muqaddimah*

Surat "Al Baqarah" yang 286 ayat itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji wadaa' (hajji Nabi Muhammad s.a.w. yang terakhir). Seluruh ayat dari surat Al Baqarah termasuk golongan Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al Quraan yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpancang (ayat 282).
Surat ini dinamai "Al Baqarah" karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada BAni Israil (ayat 67 sampai dengan 74), dimana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai "Fusthaatul-Quraan" (puncak Al Quraan) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat "alif- laam-miim" karena surat ini dimulai dengan Alif-laam-miim.
Pokok-pokok isinya:

 1. Keimanan
  Da'wah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin.
 2. Hukum-hukum
  Perintah mengerjakan shalat; menunaikan zakat; hukum puasa; hukum haji dan umrah; hukum qishash; hal-hal yang halal dan yang haram; bernafkah di jalan Allah; hukum arak dan judi; cara menyantuni anak yatim, larangan riba; hutang piutang; nafkah dan yang berhak menerimanya; wasiyat kepada dua orang ibu-bapa dan kaum kerabat; hukum sumpah; kewajiban menyampaikan amanat; sihir; hukum merusak mesjid; hukum merubah kitab-kitab Allah; hukum haidh, 'iddah, thalak, khulu', ilaa' dan hukum susuan; hukum melamar, mahar, larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya; hukum perang.
 3. Kisah-kisah
  Kisah penciptaan Nabi Adam a.s.; kisah Nabi Ibrahim a.s.; kisah Nabi Musa a.s. dengan Bani Israil.
 4. Dan lain-lain
  Sifat-sifat orang yang bertakwa; sifat orang-orang munafik; sifat-sifat Allah; perumpamaan-perumpamaan; kiblat, kebangkitan sesudah mati.
Terjemah al-Quraan
Departemen Agama Republik Indonesia
Penerbit CV. Alwaah, Semarang
Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quraan
Revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quraan Depag RI
(SK Menteri Agama RI no.144 th.1989 tanggal 5 Juli 1989)

 *) Muqadimah dari : http://media.isnet.org/Q/Depag/index.html
 1. Al Baqarah 1 - 10
 2. Al Baqarah 11 - 20
 3. Al Baqarah 21 - 30
 4. Al Baqarah 31 - 40
 5. Al Baqarah 41 - 50
 6. Al Baqarah 51 - 60
 7. Al Baqarah 71 - 80
 8. Al Baqarah 81 - 90
 9. Al Baqarah 91 - 100
 10. Al Baqarah 101 - 110
 11. Al Baqarah 111 - 120
 12. Al Baqarah 121 - 125
 13. al-Baqarah 1-5
 14. Al Baqarah 6-10
 15. al-Baqarah 11-15
 16.  Al Baqarah 16-20
 17. Al-Baqarah  36-40
 18.  al-Baqarah 110-115
 19.  AL BAQARAH 126-129
 20.  AL BAQARAH 130
 21.  AL BAQARAH 139-142
 22.  AL BAQARAH 143-145
 23.  AL BAQARAH 146-148
 24.  AL BAQARAH 149-154
 25.  AL BAQARAH 155-160
 26.  al-Baqarah  160 
 27. AL BAQARAH 161,163,164,166,167,168,169,170
 28. Al Baqarah 231-233
 29.  AL BAQARAH 234-238
 30.  Al Baqarah 241s/d 245
 31. Al Baqarah 246s/d 250
 32.  Al-Baqarah 251-255
 33. Al-Baqarah 256-259
 34. Al-Baqarah 260-265
 35.  Al-Baqarah 266-269
 36.  Al-Baqarah 270 - 274
 37.  Al Baqarah 275 - 278
 38. Al Baqarah 281 s/d 286
 39. Al Baqarah 236 s/d 240
 40. Al Baqarah 231 s/d 235
 41. Al Baqarah 231-233
 42. AL BAQARAH 234-238
 43. Al Baqarah 226 s/d 230
 44. Al Baqarah 221 s/d 225
 45. Al Baqarah 217 s/d 220
 46. Al Baqarah 211s/d 216
 47. Al Baqarah 206 s/d 210
 48. Al Baqarah 201 s/d 205
 49. Al Baqarah 196 s/d 200
 50. Al Baqarah 191 s/d 195
 51. Al Baqarah 186-190
 52. Al Baqarah 181 s/d 185
 53. Al Baqarah 178,179 & 180
 54. Al Baqarah 172 & 177
 55. AL BAQARAH 161,163,164,166,167,168,169,170
 56.  
 57. AL BAQARAH 155-160
 58. AL BAQARAH 149-154
 59. AL BAQARAH 146-148
 60. AL BAQARAH 143-145
 61. AL BAQARAH 139-142
 62. AL BAQARAH 126-129
 63. AL BAQARAH 130

 64. Daftar Ayat Surah Al-Baqarah
 65. Asbabun Nuzul] : AL-BAQARAH
 66. al-Baqarah  177
 67. al-Baqarah 222
 68. al-Baqarah  256
 69. al-Baqarah  263


2 komentar: